BEATO NICOLA (MYKOLA) CEHELSKYJ SACERDOTE E MARTIRE / -mykola-